ارسال شماره شبا دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان گرامی، پس از مطالعه پیوست، لطفا نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی، شماره شبا 24 رقمی و نام بانک خود را به ایمیل به آدرس: safarzaad@yahoo.com ارسال فرمایید. 
27 Nov 2023

دانشجویان گرامی،

پس از مطالعه پیوست، لطفا نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کد ملی، شماره شبا 24 رقمی و نام بانک خود را به ایمیل به آدرس: safarzaad@yahoo.com ارسال فرمایید.