دیدار با خانواده شهدای شریف

دیدار ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف جناب آقای دکتر جلیلی و ریاست محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی شریف با خانواده های شهدا سید مجید حسینی هرات و پرویز سراج
02 Oct 2023

دیدار ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف جناب آقای دکتر جلیلی و ریاست محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی شریف با خانواده های شهدا سید مجید حسینی هرات و پرویز سراج