غبار روبی سه شهید گمنام دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه 1402/11/21

غبار روبی سه شهید گمنام دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه 1402/11/21 توسط :  آقای دکتر منصوریان شهردار ناحیه 5 منطقه 2، سرکار خانم سیدکریمی مدیر اجتماعی و فرهنگی ناحیه 5، آقای بیات رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 تهران بزرگ، سرکار خانم طوافی معاون فرهنگی بنیاد شهید و...
13 Feb 2024

غبار روبی سه شهید گمنام دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه 1402/11/21 توسط : 

  • آقای دکتر منصوریان شهردار ناحیه 5 منطقه 2،
  • سرکار خانم سیدکریمی مدیر اجتماعی و فرهنگی ناحیه 5،
  • آقای بیات رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 تهران بزرگ،
  • سرکار خانم طوافی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 تهران بزرگ،
  • آقای هاشم ورزی مدیر روابط عمومی دانشگاه،
  • آقای هاشمی مسئول بسیج کارکنان دانشگاه،
  • و ...