استاد مشاور
در جهت ارتقای سطح علمی و رشد استعدادهای دانشجویان شاهد و ایثارگر و همچنین شناخت دقیق سوابق تحصیلی، وضعیت آموزشی، فرهنگی و معیشتی دانشجویان، یک فرد مشاور می تواند در فراز و نشیب های دوران تحصیلی ایشان همچون سرپرستی دلسوز، به موقع دستگیری های مفید و سازنده را به انجام برساند. هدف از این طرح نظارت، هدایت و ارتقای سطح تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر است. به همین رو، مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر اساتید مشاور دلسوزی را در دو مرحله استاد ورودی و استاد مشاور و راهنمای سال دوم تحصیلی به بعد برای دانشجویان خود انتخاب می نماید.
در زیر لیست اساتید ورودی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی سال 1402 نشان داده شده است:
Responsive Image