معرفی

 مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران، در نظر دارد تا به دانشجویان شاهد و ایثارگر با حفظ عزت و کرامت، خدمات شایسته ای در راستای ارتقای وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی ارائه کند. همچنین این مدیریت در جهت رشد و تعالی بیشتر دانشجویان شاهد و ایثارگر، با زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان در عرصه های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی، تلاش می کند تا این هدف را محقق سازد.

 
Responsive Image