قانون حذف نمره از کارنامه

   (این قانون برای دانشجویان دارای سهمیه 25% می باشد که می توان با استفاده از آن 5 نمره افتاده (مقطع کارشناسی) یا 2 نمره افتاده (مقطع کارشناسی ارشد) را در کارنامه به w تغییر داد که در نهایت بر روی معدل ترم، معدل کل و حتی مشروطی ترم تاثیر مثبت ایفا می کند.)

 

   نکاتی که در فرم مذکور باید ذکر شود:

     1- شماره ترمی که در آن درس موردنظر پاس نشده است
     2- نام دقیق درس
     3- شماره درس
     4- شماره ترمی که درس فوق در آن پاس شده است و همچنین نمره آن که حتما باید برای مقطع کارشناسی بالای 12 و برای مقطع کارشناسی ارشد بالای 14 باشد.
     5- شماره تماس و امضای دانشجو
     6- لطفا فرم امضا شده را به ایمیل استاد راهنما ارسال و تقاضای امضای ایشان را بفرمایید. نهایتا فرمی که امضای دانشجو و استاد راهنما در آن است را به ایمیل به آدرس:                                   safarzaad@yahoo.com ارسال فرمایید. 


 
فرم مقطع کارشناسی
فرم مقطع کارشناسی ارشد