تسهیلات پرداختی از سوی بنیاد شهید

در اجرای ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده  67 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره 111357/ت 50557/هـ مورخ 1394/08/25 هیات محترم وزیران و ماده 1 اساس نامه طرح شاهد و ایثارگر و به منظور ایجاد انگیزه و ارتقاء کیفی سطح آموزشی افراد مشمول و شکوفائی استعدادهای آنان، دستورالعمل اجرایی کمک هزینه تحصیلی مبنی بر ارائه خدمات به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های روزانه دولتی به شرح فایل زیر می باشد:

فایل جهت دانلود