آمار دانشجویان شاهد و ایثارگر
   
       دسته بندی دانشجویان شاهد و ایثارگر (سهمیه 25%) طبق آئین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شکل ذیل می باشد:

 
 • - جانبازان 25% و بالاتر
 • - آزادگان
 • - همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر)
 • - جانباز با حداقل 15% جانبازی و 3 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 
 • رزمنده با حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 •  
      دسته بندی دانشجویان سهمیه 5% طبق آئین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شکل ذیل می باشد:
 
 • - جانبازان زیر 25%
 • - فرزند و همسر جانباز زیر 25%
 • - فرزند و همسر رزمنده با حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 •  
 •  

آمار دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل (تا قبل از مهرماه سال 1402)

مقطع / دسته بندی
شاهد و ایثارگر 25% به بالا (نفر)
سهمیه 5% (نفر)
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری