واحد مشاوره ایثارگران
  با توجه به نقش پررنگ سلامت روان و بهزیستی روانشناختی دانشجویان در موفقیت تحصیلی، شغلی و ارتباطات اجتماعی ایشان از یک‌سو، همچنین وجود چالش‌های متنوع از جمله تجربه زندگی خوابگاهی، نیازهای متفاوت دوره دانشجویی نسبت به دوره دانش آموزی در طول تحصیل در دانشگاه از سوی دیگر؛ در واحد مشاوره مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر خدمات زیر ارائه می‌گردد:
 
  • انجام مصاحبه تشخیصی و ارزیابی اولیه به‌منظور ارجاع به متخصصین در مرکزمشاوره دانشگاه صنعتی شریف
  • ارائه مشاوره فردی
  • ارائه مشاوره تحصیلی
  • تعامل با دانشجویان
  • هدایت شغلی-تحصیلی دانشجویان با استفاده از آزمون رغبت سنج با همکاری گروه پیشرفت تحصیلی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف
  • توانمند سازی دانشجویان در زمینه خودآگاهی، خودشناسی و مهارت‌های زندگی از طریق برگزاری کارگاه و وبینار با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف و کانون‌های مرتبط